Podstawa Programowa z wychowania fizycznego
 
PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU
WYCHOWANIE FIZYCZNE
 
III etap edukacyjny GIMNAZJUM
 
Celem kształcenia wychowania fizycznego
w gimnazjum jest:
Dbałość o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne oraz zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem w szczególności:
1) umiejętność oceny własnej sprawności fizycznej i przebiegu rozwoju fizycznego w okresie dojrzewania;
2) gotowość do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej oraz ich organizacji;
3) zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem;
4) umiejętności osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu i bezpieczeństwu.
 
 
TREŚCI NAUCZANIA - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
 
1. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. Uczeń:
1) wykonuje wybrany przez siebie zestaw prób do oceny wytrzymałości, siły i gibkości;
2) ocenia poziom własnej aktywności fizycznej;
3) wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania płciowego;
4) wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni.
 
2. Trening zdrowotny. Uczeń:
1) omawia zmiany zachodzące w organizmie w czasie wysiłku fizycznego;
2) wskazuje korzyści z aktywności fizycznej w terenie;
3) omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej w kolejnych okresach życia człowieka;
4) przeprowadza rozgrzewkę;
5) opracowuje i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne, w tym wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu oraz kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała;
6) opracowuje rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą
a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym;
7) planuje i wykonuje prosty układ gimnastyczny;
8) wybiera i pokonuje trasę crossu.
 
3. Sporty całego życia i wypoczynek. Uczeń:
1) stosuje w grze: odbicie piłki oburącz sposobem dolnym, zagrywkę,
forhend i bekhend, zwody;
2) ustawia się prawidłowo na boisku w ataku i obronie;
3) wymienia miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, które można wykorzystać do aktywności fizycznej.
 
4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. Uczeń:
1) wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im;
2) wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu;
3) demonstruje ergonomiczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o różnej wielkości i różnym ciężarze;
4) wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania.
 
5. Sport. Uczeń:
1) planuje szkolne rozgrywki sportowe według systemu pucharowego i „każdy z każdym”;
2) pełni rolę organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych;
3) wyjaśnia, co symbolizują flaga i znicz olimpijski;
4) stosuje zasady „czystej gry”: niewykorzystywanie przewagi losowej, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacji zwycięstwa i porażki.
 
6. Taniec.
Uczeń opracowuje i wykonuje indywidualnie, w parze lub zespole dowolny układ tańca.
 
7. Edukacja zdrowotna. Uczeń:
1) wyjaśnia, czym jest zdrowie; wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ;
2) wymienia zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz wyjaśnia, na czym po lega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia;
3) identyfikuje swoje mocne strony, planuje sposoby ich rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować;
4) omawia konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami;
5) omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny;
6) omawia znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi,
w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci;
7) wyjaśnia, w jaki sposób może dawać i otrzymywać różnego rodzaju wsparcie społeczne;
8) wyjaśnia, co oznacza zachowanie asertywne, i podaje jego przykłady;
9) omawia szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych; wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób należy opierać się presji oraz namowom do używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych.

 
PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU
WYCHOWANIE FIZYCZNE
 
IV etap edukacyjny – tylko zakres podstawowy
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
 
Cele kształcenia - wymagania ogólne
Przygotowanie do aktywności fizycznej przez całe życie oraz ochrona i doskonalenie zdrowia własnego oraz innych, w szczególności:
1) uświadomienie potrzeby aktywności fizycznej przez całe życie;
2) stosowanie w życiu codziennym zasad prozdrowotnego stylu życia;
3) działanie jako krytyczny konsument (odbiorca) sportu;
4) umiejętności sprzyjające zapobieganiu chorobom i doskonaleniu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.
 
TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
 
1. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego.
Uczeń:
1) wskazuje mocne i słabe strony swojej sprawności fizycznej;
2) opracowuje i realizuje program aktywności fizycznej dostosowany do własnych po trzeb;
3) omawia zalecenia dotyczące aktywności fizycznej w zależności od płci, okresu życia i rodzaju pracy zawodowej;
4) wymienia czynniki wpływające na podejmowanie aktywności fizycznej zależne od rodziny, kolegów, mediów i społeczności lokalnej.
 
2. Trening zdrowotny. Uczeń:
1) ocenia reakcje własnego organizmu na wysiłek fizyczny o różnej intensywności;
2) wyjaśnia, na czym polega prozdrowotny styl życia;
3) wyjaśnia związek między aktywnością fizyczną i żywieniem a zdrowiem i dobrym samopoczuciem oraz omawia sposoby utrzymania odpowiedniej masy ciała we wszystkich okresach życia;
4) wykonuje proste ćwiczenia relaksacyjne;
5) wyjaśnia, gdzie szukać wiarygodnych informacji dotyczących zdrowia i sportu, oraz dokonuje krytycznej analizy informacji medialnych w tym zakresie;
6) wymienia choroby cywilizacyjne uwarunkowane niedostatkiem ruchu, w szczególności choroby układu krążenia, układu ruchu i otyłość, oraz omawia sposoby zapobiegania im;
7) wylicza oraz interpretuje własny wskaźnik wagowo-wzrostowy(BMI).
 
3. Sporty całego życia i wypoczynek. Uczeń stosuje poznane elementy techniki i taktyki w wy branych indywidualnych i zespołowych formach
 
4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. Uczeń:
1) wykonuje ćwiczenia kształtujące i kompensacyjne w celu przeciwdziałania negatywnym dla zdrowia skutkom pracy, w tym pracy w pozycji siedzącej i przy komputerze;
2) wyjaśnia, na czym polega umiejętność oceny stopnia ryzyka związanego z nie którymi sportami lub wysiłkami fizycznymi.
 
5. Sport. Uczeń:
1) wyjaśnia relacje między sportem profesjonalnym i sportem dla wszystkich a zdrowiem;
2) omawia etyczne i zdrowotne konsekwencje stosowania środków dopingujących;
3) wymienia i interpretuje przykłady konstruktywnego i destrukcyjnego zachowania się kibiców sportowych.
 
6. Edukacja zdrowotna. Uczeń:
1) wyjaśnia, dlaczego zdrowie jest wartością dla człowieka i zasobem dla społeczeństwa oraz na czym polega dbałość o zdrowie w okresie młodości i wczesnej dorosłości;
2) wyjaśnia, co oznacza odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi;
3) omawia konstruktywne, optymistyczne sposoby wyjaśniania trudnych
zdarzeń i prze formułowania myśli negatywnych na pozytywne;
4) wyjaśnia, na czym polega praca nad sobą dla zwiększenia wiary w siebie,
poczucia własnej wartości i umiejętności podejmowania decyzji;
5) wyjaśnia, na czym polega konstruktywne przekazywanie i odbieranie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych oraz radzenie sobie z krytyką;
6) omawia zasady racjonalnego gospodarowania czasem;
7) wyjaśnia, na czym polega samobadanie i samokontrola zdrowia oraz dlaczego na leży poddawać się badaniom profilaktycznym w okresie całego życia;
8) wyjaśnia, co to znaczy być aktywnym pacjentem i jakie są podstawowe prawa pacjenta;
9) omawia przyczyny i skutki stereotypów i stygmatyzacji osób chorych psychicznie i dyskryminowanych (np. żyjących z HIV/AIDS);
10) planuje projekt dotyczący wybranych zagadnień zdrowia oraz wskazuje na sposoby pozyskania sojuszników i współuczestników projektu w szkole, domu lub w społeczności lokalnej;
11) omawia, na czym polega współuczestnictwo i współpraca ludzi, organizacji i instytucji w działaniach na rzecz zdrowia;
12) wyjaśnia, jaki jest związek między zdrowiem i środowiskiem oraz co sam może zrobić, aby tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu.

Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
Licealistki z Dobrzenia Wielkiego
Mistrzyniami Polski w Piłce Ręcznej
Nowy Sącz 2014
 
"Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistnić. Ćwiczenia uwagi, wywoływanie woli, wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom to wszystko należy do cnót sportowca"
Jan Paweł II
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 4 odwiedzający (10 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=